ترجمه Scutate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) پوشيده‌ از فلس‌ هاي‌ بزرگ‌. می باشد

Scutate به چه معناست و Scutate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scutate

(ج‌.ش‌.) پوشيده‌ از فلس‌ هاي‌ بزرگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) پوشيده‌ از فلس‌ هاي‌ بزرگ‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) پوشيده‌ از فلس‌ هاي‌ بزرگ‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) پوشيده‌ از فلس‌ هاي‌ بزرگ‌.
دانلود فایل ها