ترجمه Search در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جستجو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تجسس‌ , در فارسی : تكاپو , به فارسی : بازرسي‌ , سایر ترجمه ها : كاوش‌ جستجو كردن‌

Search به چه معناست و Search یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Search

جستجو به خارجی , ریشه انگلیسی جستجو, ترجمه جستجو, کلمات شبیه جستجو , تجسس‌ به لاتین , تكاپو به لاتین , بازرسي‌ خارجی , كاوش‌ در زبان , جستجو كردن‌انگلیسی
دانلود فایل ها