ترجمه Seashell در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) صدف‌ حلزوني‌ يا خرچنگ‌. می باشد

Seashell به چه معناست و Seashell یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seashell

(ج‌.ش‌.) صدف‌ حلزوني‌ يا خرچنگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) صدف‌ حلزوني‌ يا خرچنگ‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) صدف‌ حلزوني‌ يا خرچنگ‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) صدف‌ حلزوني‌ يا خرچنگ‌.
دانلود فایل ها