ترجمه Season Ticket در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بليط‌ فصلي‌. می باشد

Season Ticket به چه معناست و Season Ticket یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Season Ticket

بليط‌ فصلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بليط‌ فصلي‌., ترجمه بليط‌ فصلي‌., کلمات شبیه بليط‌ فصلي‌.
دانلود فایل ها