ترجمه Secco در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رنگ‌ كاري‌ روي‌ گچ‌ خشك‌. می باشد

Secco به چه معناست و Secco یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Secco

رنگ‌ كاري‌ روي‌ گچ‌ خشك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رنگ‌ كاري‌ روي‌ گچ‌ خشك‌., ترجمه رنگ‌ كاري‌ روي‌ گچ‌ خشك‌., کلمات شبیه رنگ‌ كاري‌ روي‌ گچ‌ خشك‌.
دانلود فایل ها