ترجمه Security Council در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد. می باشد

Security Council به چه معناست و Security Council یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Security Council

شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد. به خارجی , ریشه انگلیسی شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد., ترجمه شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد., کلمات شبیه شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد.
دانلود فایل ها