ترجمه Seek Delay در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تاخير پيگردي‌. می باشد

Seek Delay به چه معناست و Seek Delay یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seek Delay

تاخير پيگردي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تاخير پيگردي‌., ترجمه تاخير پيگردي‌., کلمات شبیه تاخير پيگردي‌.
دانلود فایل ها