ترجمه Segolily در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) زنبق‌ پايا. می باشد

Segolily به چه معناست و Segolily یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Segolily

(گ‌.ش‌.) زنبق‌ پايا. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) زنبق‌ پايا., ترجمه (گ‌.ش‌.) زنبق‌ پايا., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) زنبق‌ پايا.
دانلود فایل ها