ترجمه Segregate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نژادي‌ قائل‌ شدن‌. می باشد

Segregate به چه معناست و Segregate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Segregate

نژادي‌ قائل‌ شدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نژادي‌ قائل‌ شدن‌., ترجمه نژادي‌ قائل‌ شدن‌., کلمات شبیه نژادي‌ قائل‌ شدن‌.
دانلود فایل ها