ترجمه Seismogram در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منحني‌ هاي‌ ترسيم‌ شده‌ بوسليه‌ زلزله‌ نگار. می باشد

Seismogram به چه معناست و Seismogram یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seismogram

منحني‌ هاي‌ ترسيم‌ شده‌ بوسليه‌ زلزله‌ نگار. به خارجی , ریشه انگلیسی منحني‌ هاي‌ ترسيم‌ شده‌ بوسليه‌ زلزله‌ نگار., ترجمه منحني‌ هاي‌ ترسيم‌ شده‌ بوسليه‌ زلزله‌ نگار., کلمات شبیه منحني‌ هاي‌ ترسيم‌ شده‌ بوسليه‌ زلزله‌ نگار.
دانلود فایل ها