خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =47334 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('47334','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =47334 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Selective Dump به فارسی

ترجمه Selective Dump در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روگرفت‌ گزيده‌. می باشد

Selective Dump به چه معناست و Selective Dump یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Selective Dump

روگرفت‌ گزيده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی روگرفت‌ گزيده‌., ترجمه روگرفت‌ گزيده‌., کلمات شبیه روگرفت‌ گزيده‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: