ترجمه Selective Dump در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روگرفت‌ گزيده‌. می باشد

Selective Dump به چه معناست و Selective Dump یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Selective Dump

روگرفت‌ گزيده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی روگرفت‌ گزيده‌., ترجمه روگرفت‌ گزيده‌., کلمات شبیه روگرفت‌ گزيده‌.
دانلود فایل ها