ترجمه Selective Listing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سياهه‌ برداري‌ گزيده‌. می باشد

Selective Listing به چه معناست و Selective Listing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Selective Listing

سياهه‌ برداري‌ گزيده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سياهه‌ برداري‌ گزيده‌., ترجمه سياهه‌ برداري‌ گزيده‌., کلمات شبیه سياهه‌ برداري‌ گزيده‌.
دانلود فایل ها