ترجمه Self Abasement در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پست‌ سازي‌ يا تحقير خود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فروتني‌ , در فارسی : كف‌ نفس‌ , به فارسی : تذليل‌ نفس‌.

Self Abasement به چه معناست و Self Abasement یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Abasement

پست‌ سازي‌ يا تحقير خود به خارجی , ریشه انگلیسی پست‌ سازي‌ يا تحقير خود, ترجمه پست‌ سازي‌ يا تحقير خود, کلمات شبیه پست‌ سازي‌ يا تحقير خود , فروتني‌ به لاتین , كف‌ نفس‌ به لاتین , تذليل‌ نفس‌. خارجی
دانلود فایل ها