ترجمه Self Consistency در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قائميت‌ بالذات‌. می باشد

Self Consistency به چه معناست و Self Consistency یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Consistency

قائميت‌ بالذات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قائميت‌ بالذات‌., ترجمه قائميت‌ بالذات‌., کلمات شبیه قائميت‌ بالذات‌.
دانلود فایل ها