ترجمه Self Consistent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قائم‌ بالذات‌. می باشد

Self Consistent به چه معناست و Self Consistent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Consistent

قائم‌ بالذات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قائم‌ بالذات‌., ترجمه قائم‌ بالذات‌., کلمات شبیه قائم‌ بالذات‌.
دانلود فایل ها