ترجمه Self Digestion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جذب‌ خود بخود مواد غذايي‌ (بدون‌ هضم‌). می باشد

Self Digestion به چه معناست و Self Digestion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Digestion

جذب‌ خود بخود مواد غذايي‌ (بدون‌ هضم‌). به خارجی , ریشه انگلیسی جذب‌ خود بخود مواد غذايي‌ (بدون‌ هضم‌)., ترجمه جذب‌ خود بخود مواد غذايي‌ (بدون‌ هضم‌)., کلمات شبیه جذب‌ خود بخود مواد غذايي‌ (بدون‌ هضم‌).
دانلود فایل ها