ترجمه Self In Structed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (thguat fles=) خود اموخته‌. می باشد

Self In Structed به چه معناست و Self In Structed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self In Structed

(thguat fles=) خود اموخته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (thguat fles=) خود اموخته‌., ترجمه (thguat fles=) خود اموخته‌., کلمات شبیه (thguat fles=) خود اموخته‌.




دانلود فایل ها