ترجمه Self Murder در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خود كشي‌. می باشد

Self Murder به چه معناست و Self Murder یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Murder

خود كشي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خود كشي‌., ترجمه خود كشي‌., کلمات شبیه خود كشي‌.
دانلود فایل ها