ترجمه Self Service در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رستوران‌) تهيه‌ وانتخاب‌ غذاتوسط‌ خود شخص‌. می باشد

Self Service به چه معناست و Self Service یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Service

رستوران‌) تهيه‌ وانتخاب‌ غذاتوسط‌ خود شخص‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رستوران‌) تهيه‌ وانتخاب‌ غذاتوسط‌ خود شخص‌., ترجمه رستوران‌) تهيه‌ وانتخاب‌ غذاتوسط‌ خود شخص‌., کلمات شبیه رستوران‌) تهيه‌ وانتخاب‌ غذاتوسط‌ خود شخص‌.
دانلود فایل ها