ترجمه Selling Race در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسابقه‌ اسب‌ دواني‌ كه‌ در ان‌ اسب‌ برنده‌ بمعرض‌ مزايده‌ می باشد

Selling Race به چه معناست و Selling Race یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Selling Race

مسابقه‌ اسب‌ دواني‌ كه‌ در ان‌ اسب‌ برنده‌ بمعرض‌ مزايده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسابقه‌ اسب‌ دواني‌ كه‌ در ان‌ اسب‌ برنده‌ بمعرض‌ مزايده‌, ترجمه مسابقه‌ اسب‌ دواني‌ كه‌ در ان‌ اسب‌ برنده‌ بمعرض‌ مزايده‌, کلمات شبیه مسابقه‌ اسب‌ دواني‌ كه‌ در ان‌ اسب‌ برنده‌ بمعرض‌ مزايده‌
دانلود فایل ها