ترجمه Semiarboreal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيمه‌ درختي‌. می باشد

Semiarboreal به چه معناست و Semiarboreal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Semiarboreal

نيمه‌ درختي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نيمه‌ درختي‌., ترجمه نيمه‌ درختي‌., کلمات شبیه نيمه‌ درختي‌.
دانلود فایل ها