ترجمه Semidouble در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) داراي‌ گلبرگهاي‌ بيشتر از معمول‌. می باشد

Semidouble به چه معناست و Semidouble یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Semidouble

(گ‌.ش‌.) داراي‌ گلبرگهاي‌ بيشتر از معمول‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) داراي‌ گلبرگهاي‌ بيشتر از معمول‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) داراي‌ گلبرگهاي‌ بيشتر از معمول‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) داراي‌ گلبرگهاي‌ بيشتر از معمول‌.
دانلود فایل ها