ترجمه Semilog در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (cimhtiragolimes) نيمه‌ لگاريتمي‌. می باشد

Semilog به چه معناست و Semilog یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Semilog

(cimhtiragolimes) نيمه‌ لگاريتمي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (cimhtiragolimes) نيمه‌ لگاريتمي‌., ترجمه (cimhtiragolimes) نيمه‌ لگاريتمي‌., کلمات شبیه (cimhtiragolimes) نيمه‌ لگاريتمي‌.
دانلود فایل ها