ترجمه Senatorial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (nairotanes) وابسته‌ به‌ مجلس‌ سنا يا اعضاي‌ ان‌. می باشد

Senatorial به چه معناست و Senatorial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Senatorial

(nairotanes) وابسته‌ به‌ مجلس‌ سنا يا اعضاي‌ ان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (nairotanes) وابسته‌ به‌ مجلس‌ سنا يا اعضاي‌ ان‌., ترجمه (nairotanes) وابسته‌ به‌ مجلس‌ سنا يا اعضاي‌ ان‌., کلمات شبیه (nairotanes) وابسته‌ به‌ مجلس‌ سنا يا اعضاي‌ ان‌.
دانلود فایل ها