ترجمه Sennight در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (thginn’es=) (م‌.م‌.) يكهفته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هفت‌ شبانه‌ روز.

Sennight به چه معناست و Sennight یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sennight

(thginn’es=) (م‌.م‌.) يكهفته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (thginn’es=) (م‌.م‌.) يكهفته‌, ترجمه (thginn’es=) (م‌.م‌.) يكهفته‌, کلمات شبیه (thginn’es=) (م‌.م‌.) يكهفته‌ , هفت‌ شبانه‌ روز. به لاتین
دانلود فایل ها