ترجمه Sensitivity Ratio در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نسبت‌ حساسيت‌. می باشد

Sensitivity Ratio به چه معناست و Sensitivity Ratio یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sensitivity Ratio

نسبت‌ حساسيت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نسبت‌ حساسيت‌., ترجمه نسبت‌ حساسيت‌., کلمات شبیه نسبت‌ حساسيت‌.
دانلود فایل ها