ترجمه Sensitizer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حساس‌ كننده‌. می باشد

Sensitizer به چه معناست و Sensitizer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sensitizer

حساس‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حساس‌ كننده‌., ترجمه حساس‌ كننده‌., کلمات شبیه حساس‌ كننده‌.
دانلود فایل ها