ترجمه Sentience در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حساسيت‌ جسماني‌. می باشد

Sentience به چه معناست و Sentience یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sentience

حساسيت‌ جسماني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حساسيت‌ جسماني‌., ترجمه حساسيت‌ جسماني‌., کلمات شبیه حساسيت‌ جسماني‌.
دانلود فایل ها