ترجمه Sentimentalism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيروي‌ از عواط‌ف‌ واحساسات‌. می باشد

Sentimentalism به چه معناست و Sentimentalism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sentimentalism

پيروي‌ از عواط‌ف‌ واحساسات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پيروي‌ از عواط‌ف‌ واحساسات‌., ترجمه پيروي‌ از عواط‌ف‌ واحساسات‌., کلمات شبیه پيروي‌ از عواط‌ف‌ واحساسات‌.
دانلود فایل ها