ترجمه Sentimentalization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايجاد احساسات‌ وعواط‌ف‌. می باشد

Sentimentalization به چه معناست و Sentimentalization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sentimentalization

ايجاد احساسات‌ وعواط‌ف‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ايجاد احساسات‌ وعواط‌ف‌., ترجمه ايجاد احساسات‌ وعواط‌ف‌., کلمات شبیه ايجاد احساسات‌ وعواط‌ف‌.
دانلود فایل ها