ترجمه Septicidal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ به‌ كپسول‌ ميوه‌ كه‌ از ط‌ول‌ خود شكفته‌ شود. می باشد

Septicidal به چه معناست و Septicidal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Septicidal

مربوط‌ به‌ كپسول‌ ميوه‌ كه‌ از ط‌ول‌ خود شكفته‌ شود. به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌ به‌ كپسول‌ ميوه‌ كه‌ از ط‌ول‌ خود شكفته‌ شود., ترجمه مربوط‌ به‌ كپسول‌ ميوه‌ كه‌ از ط‌ول‌ خود شكفته‌ شود., کلمات شبیه مربوط‌ به‌ كپسول‌ ميوه‌ كه‌ از ط‌ول‌ خود شكفته‌ شود.
دانلود فایل ها