ترجمه Septillion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ با 24 صفر. می باشد

Septillion به چه معناست و Septillion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Septillion

يك‌ با 24 صفر. به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ با 24 صفر., ترجمه يك‌ با 24 صفر., کلمات شبیه يك‌ با 24 صفر.
دانلود فایل ها