ترجمه Sergeanty در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تيول‌. می باشد

Sergeanty به چه معناست و Sergeanty یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sergeanty

تيول‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تيول‌., ترجمه تيول‌., کلمات شبیه تيول‌.
دانلود فایل ها