ترجمه Serial Printer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چاپگر نوبتي‌. می باشد

Serial Printer به چه معناست و Serial Printer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Serial Printer

چاپگر نوبتي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چاپگر نوبتي‌., ترجمه چاپگر نوبتي‌., کلمات شبیه چاپگر نوبتي‌.
دانلود فایل ها