ترجمه Serial Tranmission در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مخابره‌ نوبتي‌. می باشد

Serial Tranmission به چه معناست و Serial Tranmission یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Serial Tranmission

مخابره‌ نوبتي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مخابره‌ نوبتي‌., ترجمه مخابره‌ نوبتي‌., کلمات شبیه مخابره‌ نوبتي‌.
دانلود فایل ها