ترجمه Serjeant At Law در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (wal ta tnaegres=)وكيل‌ درجه‌ يك‌ دادگستري‌. می باشد

Serjeant At Law به چه معناست و Serjeant At Law یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Serjeant At Law

(wal ta tnaegres=)وكيل‌ درجه‌ يك‌ دادگستري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (wal ta tnaegres=)وكيل‌ درجه‌ يك‌ دادگستري‌., ترجمه (wal ta tnaegres=)وكيل‌ درجه‌ يك‌ دادگستري‌., کلمات شبیه (wal ta tnaegres=)وكيل‌ درجه‌ يك‌ دادگستري‌.
دانلود فایل ها