ترجمه Set Chisel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نجاري‌) اسكنه‌ ته‌ پهن‌. می باشد

Set Chisel به چه معناست و Set Chisel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Set Chisel

(نجاري‌) اسكنه‌ ته‌ پهن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (نجاري‌) اسكنه‌ ته‌ پهن‌., ترجمه (نجاري‌) اسكنه‌ ته‌ پهن‌., کلمات شبیه (نجاري‌) اسكنه‌ ته‌ پهن‌.
دانلود فایل ها