ترجمه Sexadecimal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شانزده‌ شانزدهي‌. می باشد

Sexadecimal به چه معناست و Sexadecimal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sexadecimal

شانزده‌ شانزدهي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شانزده‌ شانزدهي‌., ترجمه شانزده‌ شانزدهي‌., کلمات شبیه شانزده‌ شانزدهي‌.
دانلود فایل ها