ترجمه Sexdecillion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عدد يك‌ با 69 صفر. می باشد

Sexdecillion به چه معناست و Sexdecillion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sexdecillion

عدد يك‌ با 69 صفر. به خارجی , ریشه انگلیسی عدد يك‌ با 69 صفر., ترجمه عدد يك‌ با 69 صفر., کلمات شبیه عدد يك‌ با 69 صفر.
دانلود فایل ها