ترجمه Shambling در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حركت‌ كننده‌ با قدم‌ هاي‌ كج‌ ونامنظ‌م‌. می باشد

Shambling به چه معناست و Shambling یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shambling

حركت‌ كننده‌ با قدم‌ هاي‌ كج‌ ونامنظ‌م‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حركت‌ كننده‌ با قدم‌ هاي‌ كج‌ ونامنظ‌م‌., ترجمه حركت‌ كننده‌ با قدم‌ هاي‌ كج‌ ونامنظ‌م‌., کلمات شبیه حركت‌ كننده‌ با قدم‌ هاي‌ كج‌ ونامنظ‌م‌.
دانلود فایل ها