ترجمه Shandrydan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (nadardnahs) درشكه‌ تك‌ اسبه‌ قديمي‌. می باشد

Shandrydan به چه معناست و Shandrydan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shandrydan

(nadardnahs) درشكه‌ تك‌ اسبه‌ قديمي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (nadardnahs) درشكه‌ تك‌ اسبه‌ قديمي‌., ترجمه (nadardnahs) درشكه‌ تك‌ اسبه‌ قديمي‌., کلمات شبیه (nadardnahs) درشكه‌ تك‌ اسبه‌ قديمي‌.
دانلود فایل ها