ترجمه Sharing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشتراك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تسهيم‌.

Sharing به چه معناست و Sharing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sharing

اشتراك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اشتراك‌, ترجمه اشتراك‌, کلمات شبیه اشتراك‌ , تسهيم‌. به لاتین
دانلود فایل ها