ترجمه Shavian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيرو عقايد اجتماعي‌ وسياسي‌ وادبي‌ برناردشاو. می باشد

Shavian به چه معناست و Shavian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shavian

پيرو عقايد اجتماعي‌ وسياسي‌ وادبي‌ برناردشاو. به خارجی , ریشه انگلیسی پيرو عقايد اجتماعي‌ وسياسي‌ وادبي‌ برناردشاو., ترجمه پيرو عقايد اجتماعي‌ وسياسي‌ وادبي‌ برناردشاو., کلمات شبیه پيرو عقايد اجتماعي‌ وسياسي‌ وادبي‌ برناردشاو.
دانلود فایل ها