ترجمه Shell Jacket در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بالاتنه‌ كوتاه‌ دكمه‌ دار نظ‌امي‌. می باشد

Shell Jacket به چه معناست و Shell Jacket یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shell Jacket

بالاتنه‌ كوتاه‌ دكمه‌ دار نظ‌امي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بالاتنه‌ كوتاه‌ دكمه‌ دار نظ‌امي‌., ترجمه بالاتنه‌ كوتاه‌ دكمه‌ دار نظ‌امي‌., کلمات شبیه بالاتنه‌ كوتاه‌ دكمه‌ دار نظ‌امي‌.
دانلود فایل ها