خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =48406 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('48406','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =48406 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Shell Jacket به فارسی

ترجمه Shell Jacket در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بالاتنه‌ كوتاه‌ دكمه‌ دار نظ‌امي‌. می باشد

Shell Jacket به چه معناست و Shell Jacket یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shell Jacket

بالاتنه‌ كوتاه‌ دكمه‌ دار نظ‌امي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بالاتنه‌ كوتاه‌ دكمه‌ دار نظ‌امي‌., ترجمه بالاتنه‌ كوتاه‌ دكمه‌ دار نظ‌امي‌., کلمات شبیه بالاتنه‌ كوتاه‌ دكمه‌ دار نظ‌امي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: