ترجمه Shellac در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مفتضحانه‌ خوردن‌ يا دادن‌. می باشد

Shellac به چه معناست و Shellac یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shellac

مفتضحانه‌ خوردن‌ يا دادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مفتضحانه‌ خوردن‌ يا دادن‌., ترجمه مفتضحانه‌ خوردن‌ يا دادن‌., کلمات شبیه مفتضحانه‌ خوردن‌ يا دادن‌.
دانلود فایل ها