خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =48412 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('48412','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =48412 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Shellac به فارسی

ترجمه Shellac در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مفتضحانه‌ خوردن‌ يا دادن‌. می باشد

Shellac به چه معناست و Shellac یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shellac

مفتضحانه‌ خوردن‌ يا دادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مفتضحانه‌ خوردن‌ يا دادن‌., ترجمه مفتضحانه‌ خوردن‌ يا دادن‌., کلمات شبیه مفتضحانه‌ خوردن‌ يا دادن‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: