ترجمه Sheraton در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سبك‌ مبل‌ سازي‌ ساده‌ وسبك‌ (در قديم‌) می باشد

Sheraton به چه معناست و Sheraton یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sheraton

سبك‌ مبل‌ سازي‌ ساده‌ وسبك‌ (در قديم‌) به خارجی , ریشه انگلیسی سبك‌ مبل‌ سازي‌ ساده‌ وسبك‌ (در قديم‌), ترجمه سبك‌ مبل‌ سازي‌ ساده‌ وسبك‌ (در قديم‌), کلمات شبیه سبك‌ مبل‌ سازي‌ ساده‌ وسبك‌ (در قديم‌)
دانلود فایل ها