ترجمه Shielding در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استحفاظ‌. می باشد

Shielding به چه معناست و Shielding یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shielding

استحفاظ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی استحفاظ‌., ترجمه استحفاظ‌., کلمات شبیه استحفاظ‌.
دانلود فایل ها