ترجمه Shifting Pedal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وتضعيف‌ چيزي‌. می باشد

Shifting Pedal به چه معناست و Shifting Pedal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shifting Pedal

وتضعيف‌ چيزي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وتضعيف‌ چيزي‌., ترجمه وتضعيف‌ چيزي‌., کلمات شبیه وتضعيف‌ چيزي‌.
دانلود فایل ها