ترجمه Shittah در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) درخت‌ صمغ‌ سنگالي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چگرد.

Shittah به چه معناست و Shittah یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shittah

(گ‌.ش‌.) درخت‌ صمغ‌ سنگالي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) درخت‌ صمغ‌ سنگالي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) درخت‌ صمغ‌ سنگالي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) درخت‌ صمغ‌ سنگالي‌ , چگرد. به لاتین
دانلود فایل ها