ترجمه Shooting Gallery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميدان‌ تيراندازي‌ تمريني‌. می باشد

Shooting Gallery به چه معناست و Shooting Gallery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shooting Gallery

ميدان‌ تيراندازي‌ تمريني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ميدان‌ تيراندازي‌ تمريني‌., ترجمه ميدان‌ تيراندازي‌ تمريني‌., کلمات شبیه ميدان‌ تيراندازي‌ تمريني‌.
دانلود فایل ها